UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Joanna Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822-1914. Asortyment, odbiorca i obyczaj.

Książka ta jest poświęcona produkcji wyrobów platerowanych w Warszawie w okresie od pojawienia się pierwszego warsztatu w 1822 roku aż do wybuchu I wojny światowej. Szczegółowe omówienie tematu przez Joannę Paprocką-Gajek, w połączeniu z licznymi ilustracjami daje nam wgląd w bogatą, a nieco już zapomnianą dziedzinę życia naszych dziadków.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Call for papers | Konferencja „Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury” | do 4 kwietnia 2018

W dniach 18-19 czerwca 2018 roku Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Forum Edukatorów Muzealnych organizują ogólnopolską konferencję naukową, której celem jest zdiagnozowanie:
-  wpływu nowych i zmodernizowanych instytucji kultury na edukację kulturową,
- stanu współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i instytucjami kulturalnymi w dziedzinie edukacji kulturowej.

Konferencja adresowana jest do:
- praktyków, pracowników instytucji kultury oraz osób z nimi współpracujących,
- teoretyków, których badania koncentrują się wokół problematyki edukacyjnej placówek kulturalnych, polityki kulturalnej, strategii rozwoju instytucji w obszarze ich programów i relacji społecznych,
- osób i ośrodków zajmujących się badaniami instytucji kultury i ich oddziaływania, a także rozwijających innowacyjne programy i projekty edukacyjne w zakresie kultury.

Konferencja odbędzie się w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności 2014 roku. Propozycje wystąpień w postaci referatów (do 15 minut) i prezentacji posterowych (prezentacje komputerowe do 120 sekund) prosimy przysyłać do 4 kwietnia 2018 (na załączonym formularzu) na adres kontakt[at]edukacjamuzealna.pl

Pobierz plik docx.

Organizatorzy planują przygotowanie publikacji pokonferencyjnej na podstawie wygłoszonych referatów i prezentacji, których teksty zostaną przyjęte do druku przez Radę Programową Konferencji, a ich autorzy wyrażą zgodę na udzielenie wydawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do wykorzystania tekstu w celu publikacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób, których propozycje referatów zostaną zakwalifikowane przez Radę Programową Konferencji. Dla pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 100 złotych. Obejmuje koszt cateringu i bankietu. Należy ją wnieść w terminie 13 marca - 31 maja 2018 w Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT w Poznaniu. Formularz rejestracyjny zostanie opublikowany 13 marca 2018 na stronach internetowych Organizatorów Konferencji.

Konferencja jest organizowana przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W Polsce w ostatniej dekadzie doszło do bezprecedensowego rozwoju infrastruktury instytucji kultury. Powstały nowe uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej, które prowokują do pytania o wpływ zrealizowanych inwestycji na założenia i formy pracy edukacyjnej oraz programowej instytucji kultury.  Warunki lokalowe, technologiczne, organizacyjne i kadrowe w nowopowstałych lub zrewitalizowanych budynkach otwierają perspektywę dla wprowadzania adekwatnych do nich metod edukacji, przezwyciężającej ograniczenia, konwencje i przyzwyczajenia dotychczasowych praktyk edukacyjnych, wynikające niejednokrotnie z barier infrastrukturalnych. Nowe, modernizowane i rewitalizowane przestrzenie placówek kulturalnych stanowią jednocześnie atrakcyjne miejsca dla śmiałych projektów wystawienniczych, koncertów, przedstawień i spektakli.

Wyjątkowa sytuacja wielu instytucji prowokuje do pytań o to, na ile ma ona wpływ na głębszą refleksję teoretyczną i zastosowania praktyczne - refleksję nad zadaniami i funkcjami takich instytucji kultury jak muzea, biblioteki, teatry, filharmonie czy opery oraz zastosowanie w strategiach prezentacji, budowania relacji z odbiorcami, stosowanych formach komunikacji czy metodach edukacji.

Rozwojowi infrastruktury w dziedzinie kultury towarzyszy zwiększona świadomość różnorodności form edukacji kulturowej. W związku z tym interesujące wydaje się także pytanie o to, na ile procesy te znajdują odzwierciedlenie w programach studiów i poszczególnych przedmiotów, które przygotowują do zawodu absolwentów uniwersytetów i uczelni artystycznych. To z nich przecież rekrutowany jest obecny i przyszły personel tych instytucji (kuratorzy, bibliotekarze, kustosze, artyści, wykonawcy, edukatorzy), a także przyszli ich badacze i teoretycy. Stąd w trakcie konferencji szczególny nacisk położony zostanie na prezentację innowacyjnych propozycji kształcenia już realizowanych lub planowanych w najbliższym czasie na uczelniach wyższych w Polsce.

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia:

 • Wystawa jako przestrzeń i medium edukacji muzealnej i kulturowej.
 • Formy i treści edukacji kulturowej w działalności programowej nowopowstałych instytucji edukacyjnych.
 • Znaczenie współczesnych teorii kultury, studiów muzealnych, krytyki instytucjonalnej, studiów edukacyjnych (metodologie, założenia, myśliciele) dla praktyki nowopowstałych muzeów i instytucji kultury.
 • Wartości i zagrożenia nowych oraz tradycyjnych form i treści edukacji kulturowej oraz działalności programowej w instytucjach kultury.
 • Oddziaływanie nowopowstałych instytucji kultury na działalność edukacyjną i programową instytucji już istniejących.
 • Doświadczenia istniejących instytucji kultury jako punkt odniesienia dla placówek nowych.
 • Diagnozy i badania w kontekście nowopowstających instytucji kultury w Polsce (projekty, wyniki, rekomendacje).
 • Przygotowanie i kompetencje do pracy w nowych muzeach i instytucjach kultury – studia wyższe i szkolenia dla kadry instytucji kultury.
 • Kultura współczesna jako źródło i otoczenie współczesnej zinstytucjonalizowanej edukacji kulturowej.
 • Innowacyjne propozycje działań edukacyjnych na uczelniach wyższych.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • Piotr Górajec – Forum Edukatorów Muzealnych
 • dr Monika Herkt – zastępca dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie
 • dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. nadzw. UAP – Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
 • dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie
 • Robert Mirzyński – Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • dr hab. Antoni Szczuciński, prof. UAM – przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
 • dr Marcin Szeląg – Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (przewodniczący)

logotypy

NIMOZ

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
Portal Edukacji Muzealnej logo.png

Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce (artykuł)

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością oddajemy w państwa ręce „Raport o stanie edukacji muzealnej w Polsce”. Jest to pierwsza tego typu …

57_sobieski_w_rydwanie_elewacja_palacu.jpg

Edukacja w rodzinie Sobieskich (artykuł, Silva Rerum)

W rodzinie Sobieskich, której świetność przypadła na XVI, XVII i XVIII wiek, zapewnianie potomkom jak najlepszego wykształcenia miało długą tradycję. …

Starania Marii Kazimiery o zachodnią edukację młodszych synów (artykuł, Ad Villam Novam)

Dobrym zwyczajem w polskich rodzinach magnackich, a także królewskich było wyprawianie synów w podróż po krajach zachodniej Europy. Po przybyciu …