UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy


Konferencje i seminaria naukowe w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2019:

„Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura”
10-11 czerwca 2019 - ogólnopolska konferencja naukowa współorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Działalność Elżbiety Sieniawskiej w Wilanowie stanowi punkt zwrotny w historii tego miejsca. Zaniedbana rezydencja i podupadające dobra wilanowskie zyskały nową, zamożną właścicielkę, dla której zakup okazał się także zobowiązaniem do kolejnych inwestycji architektoniczno-artystycznych i gospodarczych na terenie rezydencji. Konferencja poprzedziła wystawę o Elżbiecie Sieniawskiej planowaną na 2020 rok.

2018:

„Wystawa – dzieło zbiorowe?”
17 grudnia 2018 - na seminarium organizacja wystaw została przedstawiona z perspektywy kuratorów, edukatorów, projektantów, realizatorów oraz gości muzealnych. Skupiono się na kwestiach współpracy i zaangażowania wszystkich stron pracujących przy tego typu projektach. Sypozjum współorganizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Stowarzyszenie Forum Edukatorów Muzealnych.

„Museums and Identities”
21-23 listopada 2018 - drugie międzynarodowe seminarium z cyklu „Planning an extended museum” współorganizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III oraz ICOM Austria, ICOM Czech Republic, ICOM Slovakia, ICOM Poland.

„The Power of Taste. Europe at the Royal Table” 
„Potęga smaku. Europa przy królewskim stole”:
5-6 października 2018 - międzynarodowa konferencja, w czasie której prelegenci i słuchacze z Europy i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o królewskim stole jako laboratorium kulinarnych i politycznych pasji dawnych epok, manifestacji potęgi smaku jako narzędziu władzy. Wydarzenie było współorganizowane przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersyetet Pedagogiczny w Krakowie, a w komitecie naukowym zasiedli: prof. dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. dr hab. Andrzej Kuropatnicki oraz prof. Fabio Parasecoli.
Konferencja zorganizowana była w ramach „A Place at the Royal Table” – projektu Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich z okazji i pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Seminaria z cyklu „Aula Litterata - architektura w dialogu z literaturą”:
- III seminarium poświęcone roli zagadnień architektonicznych w produkcji wydawniczej krakowskiej drukarni Schedlów, działającejw latach 1639 – ok. 1708 (6 kwietnia 2018).

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”:
- Pierre des Noyers - dworzanin królowej Ludwiki Marii i Marii Kazimiery - wykład dr. Damiena Malleta (Uniwersytet Michel de Montaigne w Bordeaux i Uniwersytet Mikołaja Kopernika) (9 marca 2018).
- Stosunki polsko-rosyjskie za czasów Jana III Sobieskiego – historiografia, źródła i perspektywy badań - wykład dr. Kiryła Koczegarowa (26 marca 2018).
- Konserwacja „Portretu króla Jana III Sobieskiego” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - seminarium z udziałem konserwatorów i kuratorów z Muzeum Narodowego w Warszawie.
- Zespół figur ołowiano-cynowych z ogrodów wilanowskich, importy rzeźbiarskie dla króla Jana III - referat dr. hab. Michała Wardzyńskiego (9 października 2018)
- Organizacja i funkcjonowanie dworów Marii Kazimiery Sobieskiej - podsumowanie projektu badawczego dr. Jarosława Pietrzaka (15 listopada 2018).
- Archiwa i biblioteki rodu Sobieskich (13 grudnia 2018).

Royal residence in the urban space
13 kwietnia 2018 - międzynarodowe seminarium poświęcone kształtowaniu otoczenia muzeów rezydencjonalnych.

Culture and local development. Maximising the impact. Towards the OECD guide for local governments,communities and museums
28 czerwca 2018 - seminarium podsumowujące pierwszą część międzynarodowego projektu badawczego pod patronatem ICOM, OECD oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,dotyczące współpracy muzeów z samorządami lokalnymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2017:

Jan III Sobieski - polski bohater narodowy i zwycięzca spod Wiednia. Historia. Pamięć. Dziedzictwo

19-20 września 2017 r. - międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Stację Naukową Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu oraz Austriacką Akademię Nauk. Badacze z Austrii, Niemiec i Polski spotkali się w Wiedniu, aby dyskutować o Janie III Sobieskim. Postać polskiego króla, wodza, polityka i mecenasa została potraktowana jako punkt wyjścia do rozmów o wspólnych zmaganiach z Imperium Osmańskim i podzielonej pamięci o bohaterach tych wydarzeń.

Seminaria z cyklu „Aula Litterata - architektura w dialogu z literaturą”:
- I seminarium poświęcone „Krótkiej nauce budowniczej" z 1659 roku (31 stycznia 2017)
- II seminarium poświęcone lekturze programów architektoniczno-ideowych rezydencji królewskich i magnackich doby nowożytnej (26 kwietnia 2017)

Seminaria z cyklu „Museum pro publico bono”:
- seminarium poświęcone zamiłowaniom kolekcjonerskim Franciszka Potockiego (1788-1853) (20 kwietnia 2017).
- Polska - Genius Loci (5 czerwca 2017)
- seminarium, na którym zaprezentowano zakupione do zbiorów muzealnych dzieło Stanisława Lubienieckiego „Theatrum cometicum” (14 czerwca 2017)

Zarządzanie ryzykiem / Zarządzanie zasobami ludzkimi (w obszarze muzealnictwa) 

24-26 kwietnia 2017 r. Konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie we współpracy z Międzynarodowym Komitetem ICOM ds. bezpieczeństwa w Muzeach (ICMS) i ICOM Polska.

Planowanie muzeum w otoczeniu (środowisku dziedzictwa kultury i natury, społeczeństwie, ekonomii, przestrzeni)

16-17 maja 2017 r. Seminarium poświęcone zagadnieniom funkcjonowania muzeum w przestrzeni oraz odpowiedzialności za pejzaż w myśl Rezolucji ICOM przyjętej w lipcu 2016 roku w Mediolanie. Wydarzenie organizowane wspólnie z ICOM Polska, ICOM Europe oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Sztuka nowożytna wobec tradycji i nowoczesności

18-19 maja 2017 r. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Sztuki Polskije Akademii Nauk oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Celem organizatorów było stworzenie platformy do prezentacji osiągnięć młodych badaczy sztuki nowożytnej.

Referaty w ramach kursu Międzynarodowej Podyplomowej Letniej Szkoły „Akademia Wilanowska” (22 sierpnia 2017)
- Kształtowanie krajobrazu kulturowego- Realizacja projektów prowadzonych w rezydencji wilanowskiej wpisujących się w transformację krajobrazu kulturowego.
- Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Kopie oraz prace rekonstrukcyjne jako działania ochrony obiektów i rewaloryzacji zabytkowego wystroje artystycznego wilanowskich ogrodów.
- Założenie pałacowo-parkowe w Wilanowie. Proces rewaloryzacji - wybrane działania z lat 2015/2017.
- Wilanowskie stanowisko archeologiczne jako element krajobrazu kulturowego.
- Ochrona krajobrazu historycznego i różnorodności biologicznej.

Przyjazna przestrzeń

8 czerwca 2017 roku odbyła się debata o planowaniu przestrzennym Wilanowa oraz o działaniach muzeum mających na celu zachowanie unikatowych wartości i genius loci rezydencji królewskiej.

Co to jest magazyn studyjny?

12 września 2017 roku zorganizowano seminarium poświęcone idei udostępniania magazynów muzealnych publiczności. Wydarzenie towarzyszyło otwarciu nowej przestrzeni ekspozycyjno-magazynowej - tzw. Galerii Magazynowej w Markoniówce.

Warszawski krajobraz - wokół Skarpy Wiślanej i pradoliny Wisły

14 września 2017 r. Debata mająca na celu przybliżenie społeczności lokalnej działalności organizacji pozarządowych związanych z ochroną krajobrazu oraz historycznych obiektów skarpy wiślanej.

Seminaria w ramach cyklu „Monumentum Sobiescianum”
- seminarium poświęcone nieznanemu portretowi Jana III ze zbiorów kościoła św. Józefa na Kahlenbergu w Wiedniu (3 sierpnia 2017).
- seminarium poświęcone konserwacji obrazu Jana Reisnera „Kazanie św. Jana Chrzciciela" z kościoła wizytek w Krakowie (14 listopada 2017).
- seminarium prezentujące wyniki kwerend w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku i Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych w Moskwie oraz pracom nad edycją listów Marii Kazimiery z Archiwum Sobieskich z Oławy (21 listopada 2017)

2016:

Definicja nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Kontynuacja cyklu seminariów rozpoczętego w 2015 roku. 24 czerwca 2016 odbyło się seminarium, którego celem było dostarczenie danych faktograficznych, które mogą się przyczynić do odpowiedzi na pytanie co rozumiano pod pojęciem nieruchomości ziemskiej w dwudziestoleciu międzywojennym.

Prezentacja systemu do zarządzania archiwum cyfrowym i-Art

Omówienie funkcjonalności i prezentacja systemu i-Art dla pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Zamku w Łańcucie.

Nowoczesne techniki fotogrametryczne w dokumentowaniu obiektów dziedzictwa kulturowego

Warsztaty dla przedstawicieli muzeów i uczelni zrealizowane wspólnie z Wydziałem Geodezji Politechniki Warszawskiej omawiające zagadnienia dotyczące wykonywania dokumentacji fotogrametrycznej w teorii i praktyce Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Politechniki.

Muzea na straży wartości przestrzeni publicznej 

21 czerwca w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się konferencja Forum Muzeów - Domów Historycznych poświęcona możliwościom obrony przez muzea wartości przestrzeni publicznej.

Samorządność dla dziedzictwa i rozwoju

20 kwietnia odbyło się seminarium zorganizowane przez Polski Komitet Narodowy ICOM, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono. Spotkanie miało charakter roboczy, wprowadzający do problematyki definicji instytucji i finansów muzeum.

Badania konserwatorskie zamku w Żółkwi

17 marca 2016 r. Seminarium Monumentum Sobiescianum mające na celu prezentację i omówienie rezultatów badań konserwatorskich przeprowadzoanych dzięki współpracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu w Żółkwi.

Referaty wygłoszone w ramach Akademii Nieświeskiej (31 sierpnia 2016)

- Ochrona krajobrazu historycznego i różnorodności biologicznej. Założenia programowe i funkcjonalne do masterplanu (2015-2035) w planowanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie reintegracji terenów rezydencji królewskiej, jej otoczenia wraz z zapleczem gospodarskim;
- Wilanowskie stanowisko archeologiczne jako element krajobrazu kulturowego;
- Ochrona krajobrazu kulturowego w aspekcie opieki nad architekturą, z przedstawieniem metodyki monitoringu stanu zachowania zabytków w bazie GIS;
- Prace rekonstrukcyjne jako metoda ochrony zabytków i rewaloryzacji wystroju artystycznego otoczenia pałacu
- Efekty realizacji dużych projektów prowadzonych w ramach programu konserwacji i rewaloryzacji zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.

Literacka spuścizna Stanisława Kostki Potockiego

14-15 grudnia 2016, ogólnopolska konferencja inicjująca badania nad spuścizną literacką jednego z patronów muzeum - Stanisława Kostki Potockiego.

Seminaria w ramach programu Monumentum Sobiescianum

- Archiwalia związane z rodziną Sobieskich w Windsor Royal Archives i British Library w Londynie (17 listopada 2016).
- Perspektywy badań nad dziejami rodu Sobieskich w ramach współpracy między Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie a Narodowym Historycznym Archiwum Białorusi w Mińsku (1 grudnia 2016).
- Teki Szczuki w zbiorach AGAD i ich znaczenie dla historii sztuki XVII/XVIII w. (15 września 2016).
- Ślady spojrzenia Jana Sobieskiego zapisane w diariuszu podróży po Europie Sebastiana Gawareckiego (16 czerwca 2016).


2015:

Badania konserwatorskie w zamku w Żółkwi 2014

12 lutego 2015 r. Seminarium Monumentum Sobiescianum. Dotychczasowy przebieg badań konserwatorskich w zamku w Żółkwi dostarczył kolejnych argumentów na poparcie tezy, że konserwacja czy rewitalizacja zabytku to sytuacje o cechach eksperymentu i że XVII-wieczny budynek –  zaprzeczając temu, co w archiwach zapisano na temat jego historii (lub jeszcze precyzyjniej: co z archiwów odczytano) – przestaje być pasywnym obiektem interwencji, a staje się czymś w rodzaju współuczestnika całego procesu.

Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków

16-17 kwietnia 2015 r. Konferencja organizowana we współpracy z PKN ICOMOS. Tematem konferencji organizowanej w roku 2015 była ochrona wartości zabytku podczas jego adaptacji. Jest to temat powszechny, aktualny i ważny. Adaptacja zabytków do nowych funkcji oraz ich modernizacja do nowych standardów użytkowych i technicznych jest obecnie działaniem powszechnym. Brak takich działań jest wręcz rzadkością. W sytuacji gdy każdy zabytek jest inny, a każda adaptacja ma inny zakres, działania te muszą mieć charakter indywidualny. Dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń i propagowanie dobrych wzorców.

Heritage in transformation

22 czerwca 2015 r. Międzynarodowa konferencja organizowana we współpracy z PKN ICOMOS. Ogromne i radykalne zmiany w rozumieniu dziedzictwa, jego funkcji oraz warunkach ochrony, wymuszają obecnie gruntowne przemyślenie zasad i form ochrony dziedzictwa. Dotychczasowa dyskusja wskazuje, że mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu całej dyscypliny. To oznacza, że przyszłość dziedzictwa jest projektem otwartym, a dziedzictwo kulturowe może nie przetrwać w formach, jakie za właściwe uznawali do tej pory specjaliści od jego ochrony. Zasady i formy istnienia dziedzictwa kulturowego nie są zdeterminowane – to z jednej strony zagrożenie, ale z drugiej strony to możliwość ukształtowania ochrony dziedzictwa na miarę współczesnych potrzeb i możliwości. Tylko tak ten problem powinni postrzegać specjaliści od ochrony dziedzictwa kulturowego.

Narzędzia i rozwiązania. Nowe technologie w instytucjach kultury

8 czerwca 2015 r. Konferencja zorganizowana wspólnie z firmami itWORKS oraz Cultware.

GIS  (Geographic Information System) in Museum of King Jan III’s Palace at Wilanow

28 sierpnia 2015 r. Seminarium z udziałem dyrektorów Muzeów Regionalnych ze Szwecji. Celem spotkania w Wilanowie była prezentacja doświadczeń Muzeum w zakresie wykorzystania GIS (Geographic Information System – System Informacji Geograficznej) w dokumentacji, monitoringu i zarządzaniu historycznym dziedzictwem. Seminarium prowadzone było w języku angielskim.

Historia ma przyszłość

15 września 2015 r. Konferencja naukowa popularyzująca działania w ramach zadania „Muzeum otwarte” w projekcie „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”. Referaty wygłosili: prof. Michał Kopczyński, prof. Jarosław Dumanowski, dr Dorota Dias-Lewandowska, a także Jan Wróbel - pedagog i publicysta.

Resursy kultury pamięci

25-26 sierpnia 2015 r. Seminarium zorganizowane we współpracy z Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.

Bioróżnorodność Wilanowa na przestrzeni wieków. Ogrody historyczne: rewitalizacja, rekonstrukcja

27 sierpnia 2015 r. Zgromadzeni na spotkaniu goście mogli poznać w skrócie trwającą ponad 300 lat historię ogrodów wilanowskich. W tę barwną podróż słowno-wizualną zabrał ich kierownik Działu Ogrodowego Łukasz Przybylak. Jako specjalista ds. konserwacji i rewaloryzacji ogrodów historycznych przybliżył zebranym również pojęcie rewaloryzacji. Tłumacząc to pojęcie, zwrócił szczególną uwagę na znaczenie w nim słowa „kompromis” – jest ono na stałe wpisane w ten proces, a chodzi o kompromis między wymaganiami historii i oczekiwaniami współczesnych odbiorców.

Z lotu ptaka – o pierzastych mieszkańcach wilanowskich przestworzy

29 września 2015 r. Debata „Z lotu ptaka – o pierzastych mieszkańcach wilanowskich przestworzy” odbyła się w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2014:

Using GIS (Geographic Information System) to improve maintenance of a historic residence

20–21 lutego 2014 r. Seminarium z udziałem specjalistów z Association des Résidences Royales Européennes (ARRE), służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwaniu rozwiązań dla aktualnych problemów związanych z zarządzaniem historycznymi rezydencjami królewskimi w Europie. Celem spotkania w Wilanowie była prezentacja doświadczeń instytucji partnerskich z pięciu krajów w zakresie wykorzystania GIS (Geographic Information System – System Informacji Geograficznej) w dokumentacji, monitoringu i zarządzaniu historycznym dziedzictwem. Seminarium prowadzone było w języku angielskim.

Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie/Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna

3-4 kwietnia 2014 r. Konferencja naukowa poświęcona szeroko pojmowanej działalności artystów znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie, zorganizowana we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, aby uczcić jubileusz prof. Mariusza Karpowicza. Uczniowie i przyjaciele profesora zaprezentowali referaty bliskie tematyce podejmowanej przez jubilata w jego dotychczasowej karierze naukowej. Wystąpienia prelegentów z Polski, Włoch i Czech pozwoliły na przedstawienie metodologii badań nad fenomenem północnowłoskich artystów w Europie oraz różnorodnych aspektów ich aktywności.

Wartość funkcji w obiektach zabytkowych

14–15 kwietnia 2014 r. Konferencja zorganizowana we współpracy Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Konferencja poświęcona była różnym aspektom funkcji obiektów zabytkowych: znaczeniu funkcji w całościowej wartości zabytku – w jaki sposób można to ocenić w różnych przypadkach i systemach oceny różnych grup interesariuszy; zmianie funkcji w obiekcie zabytkowych – jakie zasady powinny obowiązywać podczas zmiany funkcji; granice zmiany funkcji w obiektach zabytkowych – jakie są dozwolone granice zmiana funkcji ze względu na jego wartości – ilustracja dobrymi i złymi przykładami).

Malowidła M.A. Palloniego w galeriach ogrodowych Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Badania i obserwacje

22 kwietnia 2014 r. Seminarium naukowe prezentujące wyniki projektu badań technologicznych dotyczących malowideł ściennych Michała Anioła Palloniego w galeriach ogrodowych pałacu wilanowskiego. Ten konserwatorski projekt naukowy realizowany był we współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) i Stanisław Kostka Potocki (1755–1821). Mistrz i uczniowie

8–9 maja 2014 r. Międzynarodowa konferencja w ramach projektu badawczego „Johann Joachim Winckelmann i Stanisław Kostka Potocki. Mistrzowie i uczniowie” realizowanego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Winckelmann-Gesellschaft E.V. mit Winckelmann-Museum w Stendal i Franckesche Stiftungen zu Halle. Projekt obejmuje badania nad działalnością Winckelamana i Potockiego oraz ich wpływem na formowanie edukacji kulturowej i muzealnej w Europie Centralnej w końcu XVII i 1. poł. XIX w.

Using new and traditional media in primary education

19–23 maja 2014 r. Seminarium w ramach programu wizyt studyjnych organizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie dla międzynarodowych grup nauczycieli. Podczas wilanowskiego spotkania omówiony został programu edukacyjny muzeum skierowany do dzieci oraz rola, funkcje i miejsca nowych technologii w procesie edukacyjnym. Uczestnikom zaprezentowano też dostępne w muzeum narzędzia multimedialne.

Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich

23–24 czerwca 2014 r. Seminarium zorganizowane we współpracy z Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej. Tematem spotkania były błędy oraz braki w anglojęzycznych podręcznikach szkolnych i akademickich, poświęconych historii świata i kulturze europejskiej.

Przedsiębiorcze Miasta. Entrepreneurial Cities

10–11 lipca 2014 r. Międzynarodowa konferencja zorganizowana we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego i Urzędem m.st. Warszawy w ramach działań na rzecz wspierania budowy sieci kontaktów między przedsiębiorcami z sześciu dzielnic stolicy objętych programem „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości". Podczas konferencji skupiono się na komunikacji między przedsiębiorcami a lokalną administracją, dyskutowano też o możliwościach łączenia specjalistycznej wiedzy i doświadczenia ekspertów z perspektywami stwarzanymi przez nowoczesne technologie oraz wykorzystaniu dobrych praktyk współpracy międzynarodowej.

The Early Modern Villa: Senses and Perceptions versus Materiality

15–17 października 2014 r. Konferencja organizowana we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem było ukazanie znaczenia zmysłów oraz zmysłowej percepcji w rozplanowywaniu, projektowaniu, jak również funkcjonowaniu i odbiorze willi nowożytnej (ok. 1450–1800) w konfrontacji z materialnością architektury i natury. Konferencja odbyła się w języku angielskim.

France – Pologne. Contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe – fin XIXe siècle)

16–18 października 2014 r. Konferencja poświęcona historii kontaktów między Polską a Francją począwszy od końca XVII w. do końca XIX w., zorganizowana w ramach współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem w Bordeaux, Uniwersytetem Paryż-Sorbona oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  W centrum zainteresowania prelegentów znalazły się zwłaszcza stosunki dyplomatyczne między obu krajami, rola małżeństw dynastycznych i związanych z nimi kontaktów osobistych oraz rodzinnych, studium historii wyobrażeń i percepcji o obu krajach oraz wpływy i wymiana w dziedzinie kultury materialnej i sztuki, w szczególności różne formy hybrydyzacji kultur narodowych oraz odrzucanie propagowanych na tym polu obcych wzorów. Konferencja odbyła się w języku francuskim.

Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674–1683

21 października 2014 r. Celem konferencji zorganizowanej przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersyetetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie było ukazanie dokonań króla Jana III w pierwszym dziesięcioleciu jego panowania, uchodzącym za okres największych sukcesów, które zwieńczyła odsiecz Wiednia w 1683 r. Zaprezentowano także problemy społeczne oraz polityczne i militarne wyzwania, w obliczu których stanęła Rzeczpospolita i jej elity w ostatniej ćwierci XVII stulecia.

Gęsina na świętego Marcina. Kuchnia, historia i dziedzictwo kulturowe

7–8 listopada 2014 r. Konferencja zorganizowana we współpracy z Europejskim Instytutem Historii i Kultury Wyżywienia w Tours, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim. Celem spotkania naukowców związanych z Instytutem oraz specjalistów z Polski było rozpoczęcie systematycznej współpracy i wymiany efektów badań nad historią gęsiny i związanymi z nią zwyczajami żywieniowymi na poziomie porównawczym, jako ważnej części europejskiego dziedzictwa kulinarnego. Konferencja odbyła się w języku angielskim i francuskim.

Wilanów w serii obrazów Canaletta z widokami Warszawy

14 listopada 2014 r. Spotkanie w ramach cyklicznego seminarium „Monumentum Sobiescianum”, dedykowanego postaci Jana III. Prelegent Konrad Pyzel omówił przedstawienia królewskiej rezydencji Jana III w Wilanowie na obrazach autorstwa Canaletta.

Międzynarodowa Konferencja NODEM 2014 Warsaw „Engaging Spaces – Interpretation, Design and Digital Strategies”

1–3 grudnia 2014 r. Współrganizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III, Muzeum Historii Żydów Polskich, Forum Edukatorów Muzealnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny dla spotkania osób pracujących w muzeach i instytucjach dziedzictwa kulturalnego, ekspertów z dziedziny szeroko pojętych innowacji oraz przedstawicieli sektora kreatywnej przedsiębiorczości, by zaprezentować stanowiska i zainicjować dyskusję o problemach wynikających z potencjału relacji pomiędzy architekturą, projektowaniem doświadczenia, strategiami interpretacji dziedzictwa kulturowego a ICT.

2013:

Wartościowanie zabytków architektury

15-16 kwietnia 2013 r. Konferencja zorganizowana we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS w budynku Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. Przedsięwzięcie to, o skali ogólnopolskiej, miało na celu rozwój i budowanie projektów sieciowych, a także współpracę w zakresie dzielenia się wiedzą i organizacji przedsięwzięć naukowych oraz uwspólnianie standardów pracy. W ramach konferencji wydrukowano także wydawnictwo pokonferencyjne „Wartościowanie zabytków architektury”, prezentujące najważniejsze wątki poruszane podczas konferencji w nakładzie 500 egzemplarzy.

Commonwealth in the eyes of German and French visitors

28–29 czerwca 2013 r. Międzynarodowa konferencja poświęcona relacjom podróżników na temat Rzeczpospolitej XVII-XVIII w. zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematyka konferencji dotyczyła kontaktów międzykulturowych oraz sposobów przedstawiania Rzeczpospolitej w piśmiennictwie francuskim i niemieckim, wzajemnych relacji między tekstami. Za cel postawiono sobie przedstawienie grupy autorów i odbiorców, identyfikację oraz analizę powtarzających się motywów i obrazów oraz wypracowanie metod i perspektyw badawczych. W konferencji udział wzięli historycy, literaturoznawcy i kulturoznawcy z Polski, Francji i Niemiec, językami konferencji były niemiecki, francuski, polski i angielski.

Leonardo w Wilanowie

17 września 2013 r. Seminarium podsumowujące efekty projektu „Wymiana doświadczeń w Europie – wspomaganie rozwoju profesjonalistów z muzeów rezydencji”.

2012:

Polskie muzea w Google Art Project

3 kwietnia 2012. Konferencja na temat przystąpienia dwóch polskich muzeów: Muzeum Pałacu w Wilanowie i Muzeum Sztuki w Łodzi do projektu Google. Celem projektu jest udostępnienie obiektów artystycznych w na platformie Google w wysokiej rozdzielczości i ułatwienie dostępu do zasobów muzealnych na świecie. Przedstawiono cele projektu i wyzwania wynikające z potrzeby digitalizacji zasobów muzealnych.

Historyczna rezydencja we współczesnym mieście

12–14 października 2012. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie i Muzeum Pałac w Wilanowie odbyła się w każdej z trzech instytucji. Tematyka prezentacji obejmowała zagadnienia konserwatorskie, urbanistyczne, przyrodnicze i socjologiczne, dotyczyła historycznych rezydencji w Polsce i Europie.

2011:

Muzeum wirtualne i rzeczywiste w procesie edukacji

4 marca 2011 r., organizatorzy:  Muzeum Pałac w Wilanowie, Polski Komitet Narodowy ICOM i Instytut Muzeologii UKSW. Część pierwsza obejmowała prezentacje ukazujące z różnych punktów widzenia (muzeologa, psychologa, kulturoznawcy i artysty), co dzieje się odbiorcą, widzem, gościem muzeum, gdy  wkracza on w ten zaprojektowany, muzealny świat, gdzie historia, sztuka, technika, natura stworzyły unikatowe zespoły, będące naszym dziedzictwem. Część druga konferencji była oparta na studium przypadku i doświadczeniach Muzeum Pałacu w Wilanowie, które od 2006 r. wykorzystuje multimedia w komunikacji społecznej, otwiera zasoby wiedzy i upowszechnia dorobek naukowy w Internecie: www.wilanow-palac.pl. Referaty wprowadzające: dr hab. Dorota Folga Januszewska, prof. dr hab. Piotr Francuz, prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński.

Ekonomia muzeum

25–26 listopada 2011, organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Muzeum Pałac w Wilanowie. Polsko-brytyjska konferencja zatytułowana i warsztaty dla muzealników pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyły się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Był to kolejny projekt z cyklu W STRONĘ NOWOCZESNEGO MUZEUM, systematycznie kontynuowany w postaci zjazdów, kursów i seminariów dla muzealników. Celem konferencji była konfrontacja doświadczeń, metod działania i założeń prawno-ekonomicznych pozwalających widzieć współczesne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich sfer współczesnej cywilizacji – kultury i nauki. Poczas konferencji przedstawiono prezentacje i referaty oraz omówienia zagadnień z punktu widzenia praktyki i realiów życia muzealnego.

2010:

Język miłości, czyli jak Polacy rozmawiali i rozmawiają o uczuciach

29 maja 2010. Seminarium towarzyszące wystawie „Amor Polonus czyli miłość Polaków”, goście zaproszeni do dyskusji: ks. prof. Jan Sochoń, prof. dr. hab. Jan Miodek, dr Zuzanna Grębecka, moderator – Jerzy Sosnowski.

2008:

Innowacyjność w zarządzaniu kulturą oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

3 marca 2008 r. Seminarium programowe Akademii Twórczej Przedsiębiorczości inaugurujące cykl podejmujący tematykę innowacyjności w kulturze. Referat wprowadzający, na temat warunków wykorzystania programów Unii Europejskiej, wygłosiła Elżbieta Hibner. Przedstawione zostały również przykłady innowacyjnej działalności w zakresie edukacji, nauk stosowanych, zarządzania oraz przemysłów kultury.

Dziedzictwo kulturowe a rewitalizacja

30–31 maja 2008 r. Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia istnienia Forum Rewitalizacji. Poruszano zagadnienia związane z ewolucją podejścia przedstawicieli sektora publicznego, samorządowego, biznesu oraz organizacji pozarządowych do problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach programów rewitalizacji po 1990 roku w Polsce.

Dziedzictwo i rozwój Wilanowa, Wizja dla Wilanowa jako strefy rozwoju metropolii warszawskiej

2 czerwca 2008 r. Tematem przewodnim był potencjał Wilanowa w rozwoju metropolii oraz miastotwórcze funkcje dziedzictwa wilanowskiego. Omówione zostały również: Wilanowski Park Kulturowy jako forma efektywnego zarządzania dziedzictwem kulturowo – przyrodniczym; gospodarka wolnego czasu w strategii rozwoju metropolii warszawskiej; oferta dla turystów, oferta dla mieszkańców Warszawy; twórcza przedsiębiorczość (przemysły kulturowe) jako czynnik rozwoju miast i regionów.

Detal architektoniczny w dekoracji fasad Pałacu Wilanowskiego z czasów Jana III

10 czerwca 2008 r. Prelegenci i tematy referatów: Andrzej Jankowski - Organizacja przestrzeni rezydencji króla Jana III w świetle badań archeologicznych, dr Wojciech Fijałkowski - Nowe spojrzenie na sprawę wystroju artystycznego elewacji pałacowych w Wilanowie w XVII stuleciu, dr Jakub Sito - Galerie pałacowe w świetle korespondencji sieniawskiej, Rafał Nestorow - Wzory graficzne sztukaterii ze scenami z metamorfoz Owidiusza w dekoracji skrzydeł bocznych Wilanowskiego Pałacu, Rafał Szambelan – Celowość zastosowania cyfrowej dokumentacji graficznej dla rozpoznania stanu zachowania powierzchni detali architektonicznych elewacji Pałacu Jana III w Wilanowie, Marcin Chmielewski - Prace badawczo - konserwatorskie w galerii południowej i przejściu pomiędzy galerią południową a białą salą na parterze Pałacu w Wilanowie, prof. Wiesław Procyk - Rzeźby króla Jana III - forma i kolor, Wojciech Bagiński - Projekt porównawczych badań materiałowych dekoracji i rzeźb z czasów Jana III - próba wyjaśnienia okoliczności powstania pomnika konnego.

Dzieje i tradycja odsieczy wiedeńskiej króla Jana III

11 września 2008 r., współorganizator: PTH. Sesja zorganizowana  z okazji 325 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Wybitni historycy zaprezentowali referaty na temat historii i okoliczności odsieczy oraz roli króla Jana III.

Seminarium „Kultura i Natura”

13 września 2008 r., współorganizator: Fundacja Kolegium Wigierskie. Kolejne seminarium wilanowskie podejmujące tematykę związków między sferą kultury i natury, które składają się na genius loci takich miejsc jak Pałac Wilanowski. Była to również kolejna okazja do pobudzania refleksji na temat świadomości historycznej i edukacji obywatelskiej. W debacie udział wzięli m.in: dr hab. Jeremi Królikowski,  Jacek Jakubiec, ks. prof. Stanisław Zięba, Janusz Korbel.

Muzea – nowe wyzwania, Przemysły kulturowe – perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki

1 października 2008 r., Senat, współorganizator: Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu. Pierwsza tak wielka konferencja na temat spraw związanych z muzealnictwem zorganizowana głównie z inicjatywy senator Barbary Borys-Damięckiej. Udział wzięli dyrektorzy polskich muzeów, naukowcy oraz twórcy obywatelskich instytucji kultury. Wprowadzenie do debaty wygłosił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. Prezentację na temat doświadczeń w zakresie kreowania przemysłów kultury i wyzwań i wyzwań dla polskich instytucji kultury przedstawiła Elżbieta Grygiel.  Na koniec odbył się panel dyskusyjny z udziałem: dr Elżbiety Hibner, dr Moniki Smoleń, dra Macieja Zięby, Jana Ołdakowskiego, Władysława Ortyla i Pawła Jaskanisa. Postulowano przede wszystkim o nowoczesny model zarządzania, większe otwarcie na potrzeby społeczne oraz konieczne ułatwienia legislacyjne.

2007:

Dziedzictwo i rozwój instytucji kultury, edukacji i ochrony środowiska

17 kwietnia 2007 r., miejsce: Muzeum Pałac w Wilanowie, prezentacje na temat rekonstrukcji historycznych jako przemysłów kulturowych.

Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym

23–25 kwietnia 2007 r. Konferencja była platformą dyskusji na temat zasad i standardów dotyczących badań, ochrony, konserwacji, restauracji i użytkowania społecznego obiektów zabytkowych o zmiennej strukturze materialnej, jakimi są: krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni.

Cesare Brandi (1906-1988); jego myśl i debata o dziedzictwie. Sztuka konserwacji-restauracji w Polsce

5–6 października 2007 r. Konferencja dedykowana była współczesnemu obrazowi konserwacji-restauracji dzieł sztuki w Polsce. Łączyła ona polską część z międzynarodowym programem Cultura 2000, w ramach projektu Unii Europejskiej "CESARE BRANDI (1906–1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY" i włączyła się w nurt obchodów 100-lecia urodzin Cesare Brandiego (1906–1988). Uczestnikami projektu były instytucje z Anglii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Włoch.

The Baroque Villa, suburban and country residences, c. 1600–1800

18–20 października 2007 r. Konferencja poświęcona nowożytnej architekturze rezydencjonalnej, ze szczególnym naciskiem na aspekt barokowej kultury willowej.W konferencji wzięło udział około 60 osób, z czego 30 stanowili referenci z Europy oraz Stanów Zjednoczonych i Australii. Przygotowana była wespół z Instytutem Historii Sztuki UW, a wygłoszone na sesji referaty zostały opublikowane w tomie wydanym w 2008 roku.

„Jak Uczyć Historii”

24–25 listopada 2007 r. Seminarium zorganizowane we współpracy z Laboratorium Edukacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego i Magazynem historycznym „Mówią wieki”. Uczestnikami byli nauczyciele szkół ponadpodstawowych, zainteresowani nowatorskimi metodami nauczania i współpracą z Muzeum Pałacem w Wilanowie. Seminarium prowadzili eksperci Laboratorium Edukacyjnego OBTA - Uniwersytet Warszawski pod kierownictwem dr Grażyny Czetwertyńskiej. Tematy: metody nauczania historii na przykładzie zabytkowej rezydencji i zachowanych w niej cennych kolekcji, tworzenie scenariuszy lekcji muzealnych w przestrzeni rzeczywistej i w e-learningu, konkursy historyczne.

Inauguracyjne spotkanie klubu dyskusyjnego pod nazwą „Pochwała Inteligencji w Wilanowie”

13 grudnia 2007 r. Pierwsze z cyklu spotkań klubowych otwierających publiczną debatę na temat Wilanowa - zarówno jako miejsca, jak i wspólnoty mieszkańców. Inauguracja Klubu wiązała się z konferencją poświęconą fenomenowi genius loci, który jest jednym z  najważniejszych zagadnień refleksji programowej prowadzonej przez zespół pracowników i współpracujących z Muzeum ekspertów. Seminarium organizowane wspólnie z Fundacją Konkurs Pro Publico Bono - Kolegium Wigierskim.

Fenomen Genius Loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym

13–14 grudnia 2007 r. Głównym celem konferencji było sworzenie platformy wymiany myśli i integracja różnych środowisk naukowych prowadzących badania nad pojęciem genius loci i przestrzeni w naukach humanistycznych: architekturze i urbanistyce, historii sztuki, psychologii, geografii przestrzeni, socjologii przestrzeni, prawie, historii kultury, filozofii, ekologii, polonistyce oraz językoznawstwie.

2006:

Zapis obrazu, obraz zapisu

28 marca 2006 r. Spotkanie poświęcone było cyfrowym technologiom rejestracji obiektów zabytkowych w praktyce muzealnej i konserwatorskiej oraz ich roli w zarządzaniu obiektami zabytkowymi i sprawowaniu opieki konserwatorskiej.

Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym

24–26 kwietnia 2006 r. Konferencja miała na celu określenie zasad postępowania wobec parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni w sytuacji ustawowego ograniczenia ingerencji w ich strukturę materialną.  Zaproszeni goście zagraniczni, zarówno z państw Europy Zachodniej jak i Wschodniej, zaprezentowali metody postępowania w odniesieniu do zabytków sztuki ogrodowej w innych krajach europejskich.

Pamięć – Tożsamość – Odpowiedzialność

11–12 września 2006 r. Dwudniowa debata z udziałem przedstawicieli środowisk uniwersyteckich i liderów społecznych poświecona dziedzictwu Pierwszej Rzeczypospolitej, w założeniu organizatorów miała stać się instrumentem prowadzenia debaty na temat świadomości historycznej i edukacji historycznej zagadnieniom społecznym, znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób w miejscach  historycznych można realizować programy społecznie żywotne. Udział wzięli: prof. Stanisław Grodziski, prof. Krzysztof Zamorski, prof. Krzysztof Mikulski, dr Jarosław Krawczyk, dr Jeremi Królikowski, dr Grażyna Czetwertyńska, prof. Andrzej Sulima-Kamiński, dr Leopold Zgoda, Henryk Woźniakowski i inni.

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook