UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

ad_villam_okladka_inwentarz.jpg

Szósty tom serii "Ad villam novam", "Inwentarz Generalny 1696" rozpoczyna serię publikacji dokumentów inwentarzowych opisujących wyposażenie pałacu wilanowskiego od XVII do XIX wieku. Inwentarz spisany po śmierci króla Jana III Sobieskiego stanowi kluczową pozycję dla badaczy tego okresu będąc jedynym i najbardziej kompletnym rejestrem ruchomości króla na terenie stolicy. Przygotowane przez Annę Kwiatkowską opracowanie zawiera odpis dokumentu i komentarz krytyczny.


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Klub „Pochwała Inteligencji”

Klub „Pochwała Inteligencji” został zainaugurowany w 2010 roku. Klub został założony wraz z Kolegium Wigierskim z potrzeby zainicjowania otwartej i twórczej debaty, która istnieje nie tylko w społeczności wilanowskiej, ale także w innych miejscach w Polsce. Wokół Klubu zgromadziły się środowiska twórcze i społeczne, które czuły potrzebę uczestnictwa w dyskusji na temat roli kultury w kształtowaniu przemian cywilizacyjnych w naszym kraju. Podczas spotkań klubu podejmowane są również publiczne debaty na temat Wilanowa- zarówno jako miejsca, jak i wspólnoty mieszkańców. Inspiracją dla stworzenia klubu debaty obywatelskiej Pochwała Inteligencji w Wilanowie były dwie wybitne postacie, o których pamięć jest przechowywana w wilanowskim pałacu. Mowa o królu Janie III, który wsławił się nie tylko jako znakomity wojownik, ale tez światły mecenas chętnie wspierający malarzy, architektów i podróżników, inicjator dyskusji i badań naukowych. Program klubu nawiązuje także do działalności kolejnego właściciela Wilanowa, Stanisława Kostki Potockiego, wybitnego polityka i reformatora edukacji, znawcy sztuki i kolekcjonera, który w 1805 roku otworzył podwoje pałacu dla publiczności, tworząc w nim muzeum. Opiekę merytoryczną nad pracami Klubu sprawuje od lat Waldemar Rataj – prawnik, politolog specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i komunikacji społecznej; współtwórca programu i instytucji Nagrody Pro Publico Bono. Wstęp na debaty jest wolny.

Tematy spotkań w okresie od 2014 do 2017 r.:

Rok 2014

 • Kultura przestrzeni publicznej w rękach obywateli. Gośćmi spotkania byli: prof. Jeremi Królikowski, przewodniczący Rady Stowarzyszenia Genius Loci, redaktor naczelny pisma „Arche”, współtwórca Karty Solidarności. Komentatorzy otwierający debatę: dr Piotr Szpanowski, zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,  Andrzej Madej, prezes Stowarzyszenia Genius Loci.
 • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Idea, proces tworzenia. Idea spotkała się z poparciem obecnych i rozwinęła się dyskusja programowa.
 • Muzeum jako podmiot edukacji narodowej - studium przypadku Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Prezentacja założeń programu edukacyjnego przez Aleksandrę Głowacz- kierownika Działu Edukacji Muzealnej.
 • Język w kulturze solidarności. Spotkanie z udziałem dr Leopolda Zgody oraz Damiana Szota, poświęcone zagadnieniom języka kultury solidarności i komunikacji społecznej w obszarze wartości kultury solidarności. Spotkanie zorganizowano w ramach V Dni Kultury Solidarności.
 • Ignacy Jan Paderewski współtwórca naszej Niepodległości. Spotkanie poświęcone osobie i działalności patriotycznej Ignacego Jana Paderewskiego, miało na celu powołanie społecznej inicjatywy na rzecz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (I.J. Paderewski ma być patronem tej inicjatywy, jako postać reprezentująca ideały obywatelskiej troski o dobro wspólne i patriotyzmu obywatelskiego). Referat wprowadzający do debaty klubowej przygotował Michał Drozdek, socjolog, doradca Prezesa NIK, współzałożyciel i wieloletni prezes Chrześcijańsko-Demokratycznego Instytutu im. Ignacego Paderewskiego.
 • „Węzły pamięci” – kultura pamięci w służbie Niepodległej Rzeczypospolitej. Na spotkaniu zaprezentowana została książka pt. „Węzły pamięci niepodległej Polski”. Gośćmi spotkania, które poprowadził Waldemar Rataj byli dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz; socjolog i kulturoznawca, ekspert d/s integracji europejskiej, członek władz Fundacji „Polska w Europie”, oraz prof. Zdzisław Najder – pomysłodawca projektu „Węzły pamięci”. Projekt „Węzły pamięci” ma na celu przypomnienie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa II RP. Inspiracją dla Projektu był cykl „Lieux de memoire” francuskiego historyka Pierre Nora. W realizację Projektu zaangażowało się liczne grono historyków i socjologów, które dokonało rekonstrukcji dawnej mapy pojęć i wyobrażeń o utraconej „Atlantydzie”. Ta wyjątkowa publikacja powstała z inicjatywy pokolenia ludzi, dla których II RP jest przedmiotem żywej pamięci. Dla nich „Polska Niepodległa” stanowi zespół wspomnień i skojarzeń, powiązanych w spójną wizję. Adresatem jest współczesne pokolenie, które powinno wiedzieć, co ukształtowało polską tożsamość i poszukać odpowiedzi na pytanie, czy potrafimy ją rozumieć i rozwijać? Spotkanie odbyło się w ramach V Dni Kultury Solidarności.

Rok 2015

 • Muzealna Resursa obywatelska w Wilanowie – spotkanie z Jerzym Nazarukiem, kulturoznawcą, twórcą dzieł i organizacji społecznych, autorem koncepcji Resursy Kultury Pamięci. Spotkanie zainaugurowało dyskusję programową w ramach społeczności Klubu na temat utworzenia „Wilanowskiej Resursy Kultury Pamięci”, także jako formy integracji osób zaangażowanych we współpracę z Muzeum na niwie społecznej oraz kręgu przyjaciół Muzeum.          
 • Praca organiczna w tradycji XIX - wiecznej Wielkopolski i we współczesnej Polsce. Gościem wieczoru był Jarzy Mańkowski – kurator programu Kultura Pamięci - Tożsamość Wielkopolski, przedsiębiorca, przewodniczący Akademii Dziedzictwa Dworu Polskiego, b. prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, potomek zasłużonych rodów wielkopolskich kultywujących pracę organiczną.
 • Gościem spotkania, które poprowadził Waldemar Rataj, pt. Czy godność pozostanie fundamentem praw człowieka?, był dr hab. Leszek Bosek, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny.
 • Spotkanie pt. „Muzeum - dobro wspólne", czyli debata o społecznej odpowiedzialności za muzea jako instytucje narodowej kultury pamięci poprowadził Waldemar Rataj. Tytuł spotkania nawiązywał do tematu jednej z uchwał I Kongresu Muzealników Polskich, który odbędzie się w kwietniu br. w Łodzi. Klub włącza się w ten sposób w debatę przedkongresową w zakresie problematyki, która w istotny sposób dotyczy także misji i charakteru działalności Klubu „Pochwała inteligencji w Wilanowie". Wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosili:
  • prof. Dorota Folga-Januszewska, muzeolog, przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
  • dr Elżbieta Skotnicka- Illasiewicz, socjolog, członek kolegium programowego Klubu „Pochwała inteligencji w Wilanowie"
  • dr Wiesław Skrobot, kierownik Pracowni Aktywizacji Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa w Ostródzie, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza
  • Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Zofia Szlenkier, koordynator wolontariatu muzealnego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  • Spotkanie pt. "Komitety obywatelskie „Solidarności” a odrodzenie „Samorządnej Rzeczypospolitej” było okazją do wspólnej rozmowy o historii ostatniego wielkiego ruchu obywatelskiego – Konfederacji i jego dokonań w przełomowym okresie lat 1989-1992. Uczestnicy Klubu przygotowują się w ten sposób także do debaty towarzyszącej obchodom 25. rocznicy restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz 35. rocznicy „Solidarności”. Gośćmi spotkania byli:  p. Profesor Inka Słodkowska, oraz p. Sędzia Jerzy Stępień

  Spotkanie w ramach VIII Dni Dziedzictwa św. Jana Pawła II pt. Pamięć i Tożsamość Rzeczypospolitej. Referat wprowadzający wygłosił p. Wojciech Baliński – historyk, publicysta, członek Stowarzyszenia 10 Czerwca, Wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosili:

  • Paweł Zuchniewicz - dziennikarz, autor książek, dźwiękowych reportaży i słuchowisk poświęconych Papieżowi Janowi Pawłowi II;
  • dr hab. Paweł Skibiński – historyk, politolog, z-ca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego;
  • Waldemar Rataj – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie.

  moderatorem spotkania był Bartosz Liczbiński – członek Klubu „Pochwała Inteligencji w Wilanowie”.

  • Spotkanie w Salonie Lubomirskiej pt. Powrót Jana Potockiego do Łańcuta? Wprowadzenie do debaty wygłosił dr Wojciech Wendland – historyk, redaktor Pro Publico Bono Communicatio. Wystąpienia panelu otwierającego debatę zaprezentowali współtwórcy Jubileuszu Jana Potockiego oraz trzech wystaw prezentowanych z tej okazji w Muzeum Zamek w Łańcucie: Aldona Cholewianka-Kruszyńska – historyk sztuki, kustosz Muzeum Zamek w Łańcucie, Marek Potocki – prawnik, kolekcjoner, bibliofil, głowa rodu Potockich z linii łańcucko antonińskiej, Wit Karol Wojtowicz – dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie, autor idei Jubileuszu Jana Potockiego.
  • Spotkanie Klubu „Pochwała inteligencji w Wilanowie” – debata: Od konfederacji Solidarności do „Samorządnej Rzeczypospolitej”. Wprowadzenie do debaty wygłosił sędzia Jerzy Stępień, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca polskiego ustroju Samorządu Terytorialnego, autor eseju p.t. „Solidarność – ostatnia konfederacja”, który napisał z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności.

  Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Ligia Teresa Urniaż-Grabowska, Ewa Tomaszewska,  Konrad Rytel. Spotkanie poprowadził Michał Drozdek.

  Rok 2016

  • Spotkanie pt. Zasada dobra wspólnego jako powinność określająca cel i środki funkcjonowania państwa. Wykład wprowadzający do debaty programowej Klubu wygłosił dr Wojciech Arndt, teoretyk i filozof prawa, specjalizujący się w problematyce konstytucyjnej.
  • spotkanie pt. Henryk Mikołaj Górecki – Osobowość Twórcy. Gościem spotkania był Andrzej Wendland, muzyk, muzykolog, dyrektor „Tansman Festiwalu”, autor książki „Górecki. IV Symfonia Tansman Epizody. Fenomen, Żywioł, Tajemnica”
  • Ad fontes – debata o powrocie do źródeł. Referat wprowadzający do spotkania wygłosiła p. Anna Wojciechowska, absolwentka filologii klasycznej UW.

  Rok 2017

  • Sympozjum Pro Publico Bono p.t: Dobro wspólne, jako zasada konstytucyjna i ideał organizacji życia publicznego. Jak zasada dobra wspólnego określa status i zadania muzeum, jako instytucji życia publicznego - seminarium programowe Akademii Rzeczypospolitej oraz Forum Debaty Obywatelskiej „Pochwała inteligencji w Wilanowie” z udziałem prof. Marka Piechowiaka, prawnika, filozofa, autora monografii „Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego”; Moderowanie części seminaryjnej Sympozjum.
  • Forum Debaty Obywatelskiej „Pochwała inteligencji w Wilanowie” p.t. W poszukiwaniu prawdziwej Rzeczypospolitej, odbywające się w ramach cyklu prac programowych „Akademii Rzeczypospolitej”; referat wprowadzający do debaty wygłosił dr Rafał Lis, politolog, historyk, adiunkt w instytucie Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, autor książki p.t. „W poszukiwaniu prawdziwej rzeczypospolitej. Główne nurty myśli politycznej Sejmu Czteroletniego.”
  • Sesja p.t. Dziedzictwo Millenium Chrztu Polski; referat wprowadzający do debaty programowej wygłosił p. Adam Pęzioł, współtwórca programu obchodów 1050-lecia Chrztu Polski na terenie województwa podkarpackiego.
  • Debata w ramach programu „Pochwała inteligencji w Wilanowie” p.t. Krajobraz- dobro wspólne z udziałem m.in. prof. Jeremiego Królikowskiego (architekt) oraz dr Leopolda Zgody (filozof, etyk); debata stanowi fragment prac programowych realizowanych w ramach stałego seminarium „Akademia Rzeczypospolitej”;
  • Forum Debaty Obywatelskiej „Pochwała inteligencji w Wilanowie” p.t. Krajobraz - Dobro Wspólne. Wprowadzenie do debaty wygłosił mecenas Jan A. Stefanowicz  - prawnik, adwokat; członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; główny inicjator i ekspert wiodący inicjatywy ustawodawczej dotyczącej prawa dostępu do informacji publicznej, uczestnik wielu inicjatyw społecznych, w szczególności na polu kształtowania ustroju gospodarczego i instytucji wspierających podmiotowość publiczną przedsiębiorstw oraz kulturę obywatelską przedsiębiorców; członek Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie RP. Wystąpienie podsumowujące debatę: prof. Antoni Z. Kamiński.
  • Seminarium programowe „Akademia Rzeczypospolitej” w ramach X Dni Dziedzictwa św. Jana Pawła II p.t. Polska–Genius Loci.
drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
palac_gorny_taras_fot.W.Holnicki.jpg

Forum Muzeów – Domów Historycznych (artykuł)

Forum Muzeów – Domów Historycznych zostało powołane w 2014 r. z inicjatywy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum …

sikora_genius.jpg

Tomek Sikora. Wilanów. Genius Loci (artykuł)

Patrząc na zdjęcia Tomka Sikory w naszym nowym albumie, mamy wrażenie, że uczestniczymy w niezwykłej historii: raz jest to wiktoriańska powieść grozy, fotoreportaż, pejzaż, a kiedy indziej emocjonalny pamiętnik młodej damy. Tomek Sikora dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości uczy jak szukać tego czego nie widać.