UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Rycerskie czyny i cnoty Jana III Sobieskiego znane były w całej Europie. Wizerunek Sobieskiego stał się podobnie rozpoznawalny, jak portrety papieża, cesarza czy króla Francji. Głównymi bohaterkami tej książki są graficzne tezy dedykowane Janowi III. Autorzy wielkoformatowych rycin akademickich połączyli wątki propagandy wizualnej z okresu przed- i powiedeńskiego z erudycyjną argumentacją naukową.Podsumowanie roku 2018

palac_dziedziniec_fot_w_holnicki_2018.jpg

„Zmiany, zmiany, zmiany” – tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się w naszym projekcie w minionym, 2018 roku. Był to bowiem rok obfitujący w wiele ciekawych zwrotów akcji i wydarzeń. Zmiany formalne, merytoryczne i personalne – to byli nasi główni bohaterowie wydarzeń ostatnich 12 miesięcy.  Na szczęście większość zmian miała charakter pozytywny, a wszystkie negatywne udało się w porę rozpoznać i zniwelować.

Jeśli chodzi o zmiany formalne, realizacja wszystkich zadań wdrażanego przedsięwzięcia przez dwanaście miesięcy była możliwa dzięki sprawnemu zarządzaniu i administrowaniu projektem. Utworzony został do tego celu zespół zadaniowy, współpracujący z oficjalnym opiekunem, wyznaczonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym czasie opracowano i podpisano dwa aneksy do umowy dofinansowania, zostało również przygotowanych, złożonych i zatwierdzonych sześć wniosków o płatność, a także przedstawiono dwie aktualizacje wykazu osób, upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W ramach kontroli ex-ante i ex-post przesłano do resortu kultury (jako Instytucji Pośredniczącej) do akceptacji (którą uzyskaliśmy) dokumentację z  siedmiu przeprowadzonych w 2018 r. postępowań przetargowych, jak również informacje, dotyczące szacowania wartości zamówień publicznych dla wszystkich wyłonionych w tym roku wykonawców. Ponadto dokonana została aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu i przeprowadzona była procedura informacyjna z Instytucją Pośredniczącą odnośnie odstąpienia od umowy z jednym z wykonawców, który zbankrutował, a którego zobowiązania przejął syndyk masy upadłościowej.

Zmiany w 2018 roku dotyczyły poszczególnych zadań projektowych. Zrealizowane zostały wszystkie założenia programowe, zakończono też działania techniczne i konserwatorskie, związane z zadaniem nr 1 – „Prace konserwatorskie oraz dokumentacyjne i zabezpieczające  w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu”.  Aktualnie prowadzone są obserwacje i nadzory konserwatorskie a ewentualne działania naprawcze zostaną wykonane po zakończeniu Zadania nr 2, polegającego na „Modernizacji i przebudowie sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu”. W drugim roku realizacji projektu w zakresie ww. zadania przeprowadzona została procedura przetargowa, w trakcie której wyłoniono Generalnego Wykonawcę prac i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie robót jest planowane w ostatnim kwartale 2019 r.

w związku z niewywiązaniem się pierwszego Generalnego Wykonawcy z podpisanego kontraktu na „Roboty remontowe i zabezpieczające w budynku Oranżerii” (Zadanie nr 4), Muzeum zerwało z nim umowę i wyłoniło w ramach przetargu nowego wykonawcę, który zgodnie z podpisaną umową jeszcze w 2018 r. dokończył wszystkie pozostałe prace. W 2019 r. pozostanie jeszcze ostateczne rozliczenie zadania. 

W całości  zakończony i rozliczony został kolejny element projektowy, związany z zadaniem nr 5, czyli „Konserwacją czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonaniem ich kopii”. To zadanie wykonane zostało zgodnie z założeniami programowymi oraz harmonogramem wykonawczym.

Pozostałe zadania nr 6, 7 i 8 (czyli „Trójwymiarowa dokumentacja wybranej kolekcji zbiorów”, „Promocja”  i „Zarządzanie projektem”) były realizowane zgodnie z założeniami ich harmonogramów rzeczowo-finansowych, a ich zakończenie nastąpi w roku 2019.

Ostatnią modyfikacją były zmiany personalne w samym zespole projektowym. Objęły stanowisko kuratora zadania nr 4 i zadania nr 8. Traktujemy je jako wzmocnienie starego składu nowymi siłami i kompetencjami. Z pewnością przyczyni się to do sprawnego działania i skutecznego osiągnięcia zakładanych celów. 

logotypy POIiŚ3

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
prace_przy_herkulesach1.jpg

Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu – 2017 (artykuł)

Pierwszy rok pracy przy każdym projekcie, bazującym na dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, jest zawsze trudny. Wiąże się bowiem zarówno …

Ile kosztuje projekt? (artykuł)

Blisko dwa lata minęły od podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Restauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – …