UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.


Projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”

ogrod_wloski_fot.W. Holnicki.jpg

Pałac króla Jana III i otaczający go park znajdują się na obrzeżach miasta, które dynamicznie się rozwija. Powstające wokół historycznej rezydencji królewskiej nowe osiedla i systemy komunikacyjne powodują wzrost natężenia ruchu i zanieczyszczenia środowiska w Wilanowie. Unikalny ekosystem, na który składają się barokowy pałac z kolekcją dzieł sztuki, ogrodami i parkiem, podlega presji urbanizacyjnej. Zespół złożony z pracowników Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wraz z zaproszonymi do współpracy ekspertami bada to zjawisko i opracowuje strategie minimalizowania niepożądanych efektów urbanizacji i zmian klimatycznych.

Wsparcie ze strony Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 pozwalało nam realizować projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”.

Celem tego projektu było przekazanie społeczeństwu wiedzy na temat różnorodności biologicznej ekosystemu w granicach historycznej rezydencji wilanowskiej i – co za tym idzie – budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności społecznej za zachowanie biologicznej, ekologicznej i ekonomicznej wartości tego unikalnego obszaru, gdzie kultura spotyka się z naturą.

Galeria ogrodowa, fot. J. Dobrzańska (19).JPG

Nasz projekt, którego efekty przekazywaliśmy na bieżąco w formie prelekcji, wykładów, warsztatów oraz publikacji na stronie internetowej, pomógł społeczności lokalnej, uczniom i nauczycielom, miłośnikom przyrody, urbanistom i pracownikom innych muzeów zarządzających zespołami parkowo-pałacowymi rozpoznać i zrozumieć charakter zmian. Naszym celem było także rozpoznanie zagrożeń i powstrzymanie degradacji ekosystemu funkcjonującego w obrębie wielkiego miasta.

Jako publiczna instytucja kultury muzeum realizuje swą misję integracji edukacji kulturalnej i przyrodniczej, przekształcając się w muzeum kultury i natury. Podtrzymujemy tym samym tradycję ukształtowaną przez króla Jana III, który po 1677 r. zaczął budować w Wilanowie swój letni pałac otoczony ogrodami i parkiem, z wielkim gospodarstwem rolnym. Popularyzujemy opisane w źródłach historycznych zainteresowania i osiągnięcia króla, który był nie tylko wojownikiem, lecz także zamiłowanym gospodarzem oraz mecenasem sztuk i nauk. Kolejni właściciele rezydencji kultywowali tradycję tego miejsca, rozbudowywali pałac i park, tu też w 1805 r. powstało pierwsze polskie muzeum sztuki założone przez Stanisława Kostkę Potockiego i udostępnione społeczeństwu w czasach, gdy państwo polskie znikło z mapy Europy.

czapla_siwa_fot. J.Dobrzańska.jpg

Strategia muzeum obejmuje ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wychowanie poprzez historię i sztukę, a także przez poznawanie przyrody. Ukończona niedawno częściowa rewitalizacja ogrodów przypałacowych przyczyniła się do podniesienia atrakcjyjności turystycznej miejsca, a uzupełnienie jej programami edukacji ekologicznej przyczynia się do zwiększenia poziomu wiedzy o wartości siedlisk przyrodniczych na 89 ha terenu muzeum i w jego sąsiedztwie, jak również o potrzebie ich ochrony. Utrzymanie efektów rewitalizacji i właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i kulturowymi jest konieczne dla zrównoważenia zagrożeń utraty bioróżnorodności w urbanizowanym otoczeniu będącym w centrum zainteresowania inwestorów budowlanych.

9. Morysinskie mokradlo.JPG

Muzeum jest opiekunem zabytkowych parków: wilanowskiego i morysińskiego, który od 1996 r. stał się rezerwatem przyrody. Na terenie parku znajduje się Jezioro Wilanowskie, płynie też Potok Służewiecki. W granicach muzeum znajduje się ok. 13 tys. drzew, w tym ponad 40 pomników przyrody. Ze względu na cenne wartości zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego utworzono tu w 2012 r. Wilanowski Park Kulturowy.

Krajobraz wilanowski w granicach pomnika historii jest ostatnią pozostałością pejzażu pradoliny Wisły na Mazowszu, ukształtowanego przez miejscowych rolników i holenderskich osadników. Starodrzew parków i kompozycje ogrodowe są zespołami przyrodniczymi o bardzo dużej bioróżnorodności flory i fauny, tworzą swego rodzaju mikroklimat.

Projekt miał charakter innowacyjny ze względu na kompleksowość działań stanowiących wzór najlepszych praktyk, dotychczas w Polsce niestosowanych: połączenia zagadnień edukacji kulturalnej oraz edukacji przyrodniczej i niezbędnych dla jej prowadzenia odpowiednich badań nad bioróżnorodnością ekosystemu i jego ochroną. Powstałe w ramach projektu materiały i wyniki badań służą kontynuacji działań edukacyjno-badawczych, a zastosowane nowoczesne technologie zapewniają dostępność treści dla odbiorców w nieograniczonym czasie.

szablak krwisty. fot. Julia Dobrzańska.JPG

W ramach projektu prowadziliśmy badania powietrza, wody, zwierząt i roślinności, m.in. analizy składu powietrza na terenie pałacu w Wilanowie i na terenie otaczających go ogrodów. Wyniki analiz można wykorzystać do przygotowania diagnozy możliwych zagrożeń związanych z rozwojem infrastruktury miejskiej.

Badaliśmy i opisywaliśmy stan bioróżnorodności zbiorowisk w obrębie najbliższego otoczenia pałacu w Wilanowie i ogrodów, w tym ekosystemów wodnych – wód stojących i płynących, a także bioróżnorodności flory i fauny ekosystemów lądowych – zadrzewień i krzewów, trawników i zbiorowisk roślin jednorocznych.

Dokumentowaliśmy aktualny stan badań, wykorzystując platformę bazodanową GIS (Geographic Information System), która umożliwia rejestrację i uzupełnienie wiedzy o zinwentaryzowanych już zasobach przyrodniczych i historycznych muzeum. Wyniki badań są przedstawione w postaci map zasobów i map tematycznych. Geobaza wraz z wynikami analiz jest dostępna poprzez serwis WWW muzeum.

Odtworzyliśmy na podstawie danych historycznych barć leśną oraz ul, organizowaliśmy pokazy na temat tradycyjnego pszczelarstwa, w tym dziania barci. Odtworzyliśmy również historyczny ogród pożytkowo-fruktyfikujący w postaci kwater, inspektów i szkółki oraz ogród różany z roślinami uprawianymi przed 200–300 laty.

Przygotowaliśmy trzy nowe ścieżki edukacyjne z ułatwieniami dla osób niewidomych i słabowidzących, organizowaliśmy też spotkania ze specjalistami, 20 lekcji wyjazdowych w szkołach, program „Lato w mieście” oraz program przyrodniczy na terenie ogrodów wilanowskich „Pod parasolkami”.

W ramach istniejącego już w muzeum systemu informacyjnego opartego o technologię fotokodów opracowujemy nowe treści (punkty w przestrzeni parku) dotyczące problematyki bioróżnorodności, prezentujące wyniki badań realizowanych w ramach projektu. Nowa aplikacja mobilna (dla iOS, Android, WindowsPhone) w dwóch wersjach językowych (polski i angielski), pracująca w systemie rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) pozwola na prezentację wyników badań w formie interaktywnego spaceru po terenie wilanowskiego parku. Użytkownicy mają możliwość obserwacji zjawisk przyrodniczych niewidocznych na co dzień i oceny przekształceń środowiska w cyklu rocznym.              

eea grants logo     

Projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowany był dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowo przyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

WIĘCEJ INFORMACJI:

EEA Grants

Polska strona funduszy EOG

drukuj
Podziel się:
Wykop Facebook
4. Pokaz dziania barci. Fot. Julia Dobrzańska.jpg

Dni Wilanowa – relacja z działań w ramach projektu MF EOG (artykuł)

Dzięki środkom otrzymanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla uczestników Dni Wilanowa przygotowaliśmy liczne warsztaty przyrodnicze i pokazy. Można …

Krzyżówki. fot. Julia Dobrzańska.JPG

Wilanowski Klub Przyrodniczy – relacje 2015 (aktualność)

Zapraszamy młodszych i starszych miłośników przyrody do wspólnego odkrywania bogactwa roślin i zwierząt w ogrodach wilanowskich.

4pory_zrzut.jpg

Cztery pory roku w parku wilanowskim (multimedium)

Prawa przyrody, niezmiennie następujące po sobie okresy zalotów, wychowywania młodych, przygotowywania się do zimy i walki o przetrwanie mroźnych dni. …

wiesci_kwadrat.jpg

Wieści z parku - blog przyrodniczy (artykuł)

Kiedy najlepiej odwiedzić park w Wilanowie? Jesienią, gdy przybierze królewskie barwy złota i purpury? Zimą, gdy gościnnie z północy zawitają …

Martwe drewno. fot. J. Dobrzańska (zdjęcie do artykułu).JPG

Rezerwat przyrody Morysin – miejsce spotkania przyrody i historii (artykuł, Silva Rerum)

W kierunku północno-wschodnim od wilanowskiego pałacu, po drugiej stronie wiślanego starorzecza, w widłach kanału Sobieskiego i rzeki Wilanówki, roztacza się …

ogrody1.jpg

Ogród króla (film)

To jedna z najbardziej niezwykłych twarzy króla, którego znamy przede wszystkim jako zwycięzcę spod Wiednia. Tymczasem Jan III był dobrym gospodarzem, interesował się rolnictwem i ogrodnictwem. Wiemy, że sprowadzał do Wilanowa szczepki rzadkich roślin, w tym cytrusów, a może nawet sam sadził drzewa w wilanowskim parku. Zobaczmy, co rosło w Wilanowie pod jego okiem.

Spacer a PJM - 14.09.1401, eea grants (47).jpg

Spacery przyrodnicze bez barier (artykuł)

W ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” zaplanowanych było wiele wydarzeń, w tym …