UE
Unia Europejska
nieslyszacy WCAG 2.0

Tematy

Zbiór przepisów Stanisława Czernieckiego wydany w 1682 r. pod tytułem Compendium ferculorum uważany jest za pierwszą polską książkę kucharską. To książka o tym, jak pobudzać smak i wyobraźnię, jak zaskakiwać biesiadników, czarować ich wyglądem i sposobem wydania potraw. Czyta się ze smakiem!


To pierwsze tego typu rozwiązanie, które całkowicie zrewolucjonizuje identyfikację dzieł sztuki pochodzących z grabieży wojennych. Dzięki aplikacji możliwa będzie automatyczna identyfikacja obiektu jedynie na podstawie fotografii wykonanej za pomocą telefonu komórkowego.

Folwark wilanowski


Wywiad z dyrektorem Pawłem Jaskanisem ws. wilanowskiego folwarku

Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

W czwartek 9 kwietnia 2015 r. Paweł Jaskanis był gościem Cezarego Łasiczki w radiu TOK FM. Tematem ożywionej rozmowy była kontrowersyjna kwestia dawnego folwarku Jana III, w ostatnim czasie wystawionego na sprzedaż przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Dyrektor Jaskanis przywołał historyczne funkcje folwarku, który miał zapewniać utrzymanie królewskiego dworu na zamku w Warszawie, mówił też o współczesnych funkcjach muzeum i działaniach łączących powrót do historycznych, pierwotnych funkcji miejsca, jakim jest wilanowska rezydencja, z oczekiwaniami publiczności muzealnej. XX-wieczna historia wilanowskiego muzeum pokazuje, że od lat, od czasów prof. Stanisława Lorentza i dr. Wojciecha Fijałkowskiego, jest tu realizowana strategia zgodna z genius loci Wilanowa. Całej audycji można posłuchać przez stronę radia TOK FM: LINK.

drukuj

Oświadczenie Muzeum ws. zagospodarowania przestrzennego rezydencji wilanowskiej

Oświadczenie dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie zasad zagospodarowania przestrzennego terenu historycznej rezydencji wilanowskiej wraz z jej otoczeniem krajobrazowym

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zarządza nieruchomością o powierzchni 89 hektarów, na której znajduje się wilanowskie założenie pałacowo-parkowe wraz z Jeziorem Wilanowskim i rezerwatem przyrody Morysin, które jest częścią wilanowskiego założenia krajobrazowego – dzieła króla Jana III. Od czasu nacjonalizacji dóbr wilanowskich poza granicami muzeum pozostają: pola morysińskie z aleją prowadzącą do neogotyckiej bramy (w ruinie) położone na wchód od pałacu, folwark wilanowski z licznymi historycznymi (niestety w znacznym stopniu zaniedbanymi) budynkami graniczący z parkiem wilanowskim od południa oraz pola wilanowskie, przez które otwierał się wzdłuż kilkusetmetrowej długości kanału wodnego widok z pałacu na skarpę warszawską, a które już są zabudowane osiedlami mieszkaniowymi.

Duża część obszaru otaczającego muzeum (i sama nieruchomość muzealna) od 11 lat nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Wywołuje to niepewność co do tego, co powstanie w nadchodzących latach w najbliższym sąsiedztwie pałacu i parku wilanowskiego – czy będą to kolejne ogrodzone osiedla apartamentowców, biurowce czy może galeria handlowa? Czy jednak otwarty dla wszystkich teren publiczny, na którym w zabytkach poddanych rewitalizacji proponowane będą w estetycznej formie i o wysokiej jakości usługi z zakresu przemysłów kulturowych, związane z charakterem miejsca zapewniające spędzanie czasu w kontakcie z dziedzictwem?

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nie pozostaje wobec tej perspektywy bierne, składając własne propozycje dotyczące zagospodarowania przestrzennego jego otoczenia – najważniejszą z nich są sporządzone w formie graficznej uzupełnionej opisem „Propozycje ustaleń do projektu zagospodarowania przestrzennego rejonu pałacu w Wilanowie z Morysinem” sporządzone w odpowiedzi na zaproszenie Wydziału Planowania Miejscowego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy z 20 maja 2013 r. Muzeum dotąd nie zostało poinformowane o tym, jak propozycja muzeum została spożytkowana.

Do pobrania plik pdf:

Dn. 13 stycznia  2016 r. Prezydent m.st Warszawy wydał ogłoszenie o ponownym przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysiem (dostępne: tutaj), wobec tego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przystąpiło do aktualizacji i uszczegółowienia opracowania przekazanego w 2013 r. Swoją propozycję do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaprezentowało na posiedzeniu Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Wilanów, które odbyło się w dn. 23 lutego br. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów. Propozycja muzeum zyskała aprobatę i przychylność obecnych na posiedzeniu Radnych oraz mieszkańców dzielnicy, w dn. 2 marca br. Muzeum przekazało wniosek ze swoją propozycją do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy.

Szczególna uwaga wilanowian, naszej publiczności oraz osób i instytucji odpowiedzialnych za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Warszawie spocząć powinna na nieruchomościach przylegających od południa do parku wilanowskiego (na planie oznaczonych jako 23 i 25 Ukne), które są pozostałościami historycznego folwarku wilanowskiego z zabytkowymi budynkami, z których najstarsze powstały w XVIII wieku. Ich obecny właściciel – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – nie planuje ich rewitalizacji, a dąży do ich zbycia – przy czym rezultat tej transakcji w obecnych warunkach może być taki jak w południowej części folwarku, w której na miejscu zespołu dawnej gorzelni powstało osiedle mieszkaniowe. Muzeum widzi dla tego obszaru inne funkcje, które, by stać się obowiązującą wytyczną dla każdego właściciela, musza stać się prawem. Propozycja muzeum to przeznaczenie tego obszaru dla działalności związanej z funkcjami kultury, nauki i edukacji oraz przemysłów kulturowych, w tym pokazów i rekonstrukcji historycznej. Do zachowania i uzupełnienia byłby obecny układ przestrzenny, do uporządkowania i odnowienia – istniejąca zabytkowa zabudowa folwarczna. Nad brzegiem jeziora powstałaby przystań z zapleczem szkutniczym i infrastrukturą edukacji kulturowej i przemysłów kulturowych.

Drugim ważnym dokumentem dotyczącym wizji zagospodarowania najbliższego sąsiedztwa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie są uwagi muzeum zgłoszone w reakcji na ogłoszenie przez Prezydent m.st. Warszawy podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (ogłoszenie urzędu miasta jest dostępne: tutaj. Obszar, którego dotyczy ogłoszenie, znajduje się na wprost pałacu wilanowskiego, po drugiej stronie ulicy Przyczółkowej i obejmuje między innymi tzw. plażę Wilanów, ratusz i pola, na których powstać mają galerie handlowe. Muzeum złożyło swoje propozycje zarówno w wersji graficznej, nakładając swoje uwagi na plan sporządzony przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, jak i w osobnym piśmie, które odnosi się do projektowanych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na zasadzie uwag ogólnych i szczegółowych propozycji do ich treści.

Uprzejmie zapraszam do zapoznania się z treścią pism i z załączników graficznych, które – najogólniej rzecz biorąc – wyrażają troskę o to, by społeczność lokalna mogła cieszyć się harmonijnie zagospodarowanymi obszarami, zintegrowanymi funkcjonalnie, a także by planowane w rejonie nowe inwestycje nie przytłaczały sąsiedztwa swym ogromem i gwarantowały bezpieczeństwo wrażliwej tkance kulturowych i przyrodniczych zasobów zabytkowych.

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Pliki do pobrania:

Zapraszamy również do lektury poniższych dokumentów:

Oświadczenie Muzeum ws. historycznego folwarku

Oświadczenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie historycznego folwarku wilanowskiego (w związku z ofertą jego sprzedaży)

W lutym 2014 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ogłosiła przetarg na zbycie działki 2/7 z obrębu 1-05-53 w Wilanowie (ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 i 11). Po nieprzyjęciu jedynej – zgłoszonej przez muzeum – oferty SGGW ogłosiło drugi przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 9 kwietnia br. Ponownie jedyną ofertę złożyło muzeum i ponownie SGGW oferty muzealnej nie przyjęło.

12 maja rozpoczęły się negocjacje Komisji Przetargowej powołanej przez Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z muzeum (wciąż jedynym oferentem). Ustalono, że  dalsze negocjacje ww. sprawie muzeum będzie prowadziło w oparciu o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, dokonaną przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych (działającą w trybie art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami), którą ustalą obie strony i która zbada rozbieżne operaty szacunkowe będące podstawą sformułowania oferty przez muzeum oraz określenia wartości nieruchomości przez SGGW.


Muzeum zaznacza, że decyzja o ustaleniu ceny nabycia w ramach negocjacji wymagać będzie akceptacji organizatora muzeum, tj. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum Pałacu Króla Jana III Wilanowie pragnie zwrócić uwagę, że wyżej wymieniona nieruchomość jest częścią folwarku wilanowskiego – dawnego zaplecza gospodarczego królewskiej rezydencji w Wilanowie i z historycznego punktu widzenia niezwykle istotnego dopełnienia krajobrazowego i urbanistycznego założenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie.

Działka wystawiona na sprzedaż zalicza się do zachodniej części terenu dawnego folwarku będącego obecnie własnością SGGW i przylegającego do granic zabytkowej nieruchomości należącej do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Część wschodnia przylega bezpośrednio do parku i projektowana była na początku XIX wieku jako architektoniczne obramowanie założenia krajobrazowego. Obydwie części należały do dóbr wilanowskich już w czasach króla Jana III, ale część zachodnia, zwana również „zespołem browaru”, jest niezwykle cenna ze względu na najstarsze obecnie na folwarku wilanowskim budowle: murowany browar (wzniesiony przed 1747 r.), który do końca 2014 roku użytkowany był jako siedziba Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz usytuowany naprzeciwko niego spichlerz (datowany na lata 1747–1793 r. – obecnie stanie wskazującym na potrzebę prac remontowych, konserwatorskich i rewitalizacyjnych), który w dużej mierze zachował do dzisiaj swój oryginalny wygląd.

Obydwa budynki od 1 lipca 1965 r. wpisane są do rejestru zabytków województwa mazowieckiego jako „spichrze, Wilanów”, a w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy ujęte są jako spichlerz II numer 00018013 oraz spichlerz I numer 00018014.

Należy podkreślić, że właściciel zabytku obowiązany jest na mocy przepisów art. 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do sprawowania opieki nad zabytkiem, polegającej w szczególności na zapewnieniu warunków jego naukowego badania i dokumentowania, prowadzenia przy nim prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych, zabezpieczenia i utrzymania zabytku wraz z otoczeniem w jak najlepszym stanie, korzystania z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości oraz popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

Dla uzupełnienia informacji dotyczących statusu i wartości kulturowych omawianej działki (i całego dawnego folwarku wilanowskiego) istotne jest wskazanie, że znajduje się w granicach układu ruralistycznego dawnej wsi Wilanów, co do którego Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie o wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Postanowienia w sprawie wszczęcia i ustaleń dokonanych w toku postepowania odnaleźć można pod linkami:
http://www.mwkz.pl/images/stories/Obwieszczenia/2014.12.01/1.pdf
oraz
http://www.mwkz.pl/images/stories/Obwieszczenia/03.03.2015/1.pdf

Działka objęta ofertą sprzedaży oraz cały folwark wilanowski są również objęte ochroną na mocy Uchwały nr XXXIV/820/2012 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Wilanowskiego Parku Kulturowego. W załączniku nr 1 do Uchwały zostały określone wytyczne dotyczące sposobu użytkowania i zagospodarowania tych terenów oraz rekomendowane kierunki ich ochrony, m.in.:

  • uporządkowanie  istniejącej zabytkowej zabudowy przedpola pałacowego i folwarku, z przekształceniem części przedpola oraz folwarku w teren dla obsługi ruchu turystycznego, obiektów kultury i edukacji muzealnej;
  • opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla wprowadzenia w/w obiektów do rejestru zabytków.

Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 września 2014 r (Dz.U. Woj. Maz z 2014 r. poz. 8272) w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Morysin” folwark wilanowski i obszar działki 2/7 znajduje się w otulinie rezerwatu.

Wywiad nt. wilanowskiego folwarku udzielony przez dyrektora Pawła Jaskanisa 9 kwietnia 2015 r. do wysłuchania tutaj: LINK

AKTUALIZACJA

Z przyjemnością możemy poinformować, że po trwającej ponad 1, 5 roku procedurze formalnej i długich negocjacjach, Muzeum sfinalizowało zakup działki wraz z znajdującymi się na niej budynkami: murowanym browarem oraz drewnianym spichlerzem. Włączenie w granice Muzeum terenów zachodniego Folwarku Wilanowskiego to pierwszy krok w kierunku zapewnienia integralności obszarów stanowiących niegdyś spójny krajobrazowo i funkcjonalnie obszar, zaprojektowany przez króla Jana III. Starania Muzeum mają na celu zapewnienie odpowiedniej i harmonijnej opieki konserwatorskiej nad zabytkowymi zasobami kulturowo–przyrodniczymi oraz historycznym krajobrazem rdzenia przestrzennego dawnej rezydencji królewskiej. Priorytetowe z punktu widzenia Muzeum są również poprawa bezpieczeństwa i wdrożenie innowacyjnych formuł udostępniania zasobów zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych dla szerokiego grona odbiorców – zarówno turystów zainteresowanych ofertą, jak i podmiotów chcących nawiązać współpracę w modelu partnerstw publiczno–prywatnych. Reintegracja funkcjonalno–przestrzenna spełni oczekiwania publiczności, zainteresowanej formami gospodarowania w dawnej Polsce.

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wywiad z dyrektorem Pawłem Jaskanisem ws. wilanowskiego folwarku

Pałac w Wilanowie, fot. W. Holnicki.jpg

W czwartek 9 kwietnia 2015 r. Paweł Jaskanis był gościem Cezarego Łasiczki w radiu TOK FM. Tematem ożywionej rozmowy była kontrowersyjna kwestia dawnego folwarku Jana III, w ostatnim czasie wystawionego na sprzedaż przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

Dyrektor Jaskanis przywołał historyczne funkcje folwarku, który miał zapewniać utrzymanie królewskiego dworu na zamku w Warszawie, mówił też o współczesnych funkcjach muzeum i działaniach łączących powrót do historycznych, pierwotnych funkcji miejsca, jakim jest wilanowska rezydencja, z oczekiwaniami publiczności muzealnej. XX-wieczna historia wilanowskiego muzeum pokazuje, że od lat, od czasów prof. Stanisława Lorentza i dr. Wojciecha Fijałkowskiego, jest tu realizowana strategia zgodna z genius loci Wilanowa. Całej audycji można posłuchać przez stronę radia TOK FM: LINK.

Podziel się:
Wykop Facebook
icom.jpg

Odpowiedzialność muzeów za pejzaż | Rezolucja ICOM (artykuł)

9 lipca 2016 w Mediolanie 31. Zgromadzenie Generalne ICOM przyjęło cztery rezolucje, w tym jedną szczególnie istotną dla Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Oto jej treść. Rezolucja nr 1 Odpowiedzialność muzeów za pejzaż.

Konferencja

Muzea na straży przestrzeni | Artykuł (aktualność)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za jeden z priorytetowych celów stawia sobie ochronę bogactwa krajobrazowego. Z jednej strony …